Algemene bepalingen

1.1   De Leeuw Bedrijfskleding B.V. (hierna te noemen ‘‘De Leeuw Bedrijfskleding’’): Groothandel in bovenkleding, Groothandel in Bedrijfskleding, horecakleding, veiligheidsschoenen, pbm’s, T-shirts, sweaters, polosweaters. Gevestigd te Krabbendijke. 

1.2   Opdrachtgever: de onderneming, professionele instelling of (rechts)persoon die aan De Leeuw Bedrijfskleding een opdracht tot levering van bepaalde producten en/of het verrichten van diensten heeft verstrekt of wenst te verstrekken.

1.3   Producten: alle goederen die De Leeuw Bedrijfskleding in zijn verkoopassortiment heeft opgenomen, daaronder begrepen het verrichten van diensten.

Toepasselijkheid

2.1   De verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle met De Leeuw Bedrijfskleding af te sluiten overeenkomsten en op alle door De Leeuw Bedrijfskleding gedane aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten.

2.2   Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts per transactie mogelijk en slechts indien De Leeuw Bedrijfskleding daarmee schriftelijk heeft ingestemd.

Offertes en aanbiedingen

3.1   Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij De Leeuw Bedrijfskleding het tegendeel uitdrukkelijk en schriftelijk heeft vermeld.

3.2   Iedere aanbieding blijft 30 dagen geldig, te rekenen vanaf de datum van offerte, tenzij in de aanbieding een andere termijn is opgenomen.

3.3   Het gebruik van bij de aanbieding verstrekte informatie dient beperkt te blijven tot gebruik in het kader van de verstrekte opdracht.

Totstandkoming overeenkomst

4.1   Overeenkomsten tot levering van producten komen tot stand door een schriftelijke dan wel per telefoon en/of mondelinge en/of email verstrekte opdracht van de Opdrachtgever aan De Leeuw Bedrijfskleding en aanvaarding van de opdracht door De Leeuw Bedrijfskleding.

4.2   Opdrachten tot levering van producten welke een waarde vertegenwoordigen van meer dan €1000 (excl. BTW) moeten door De Leeuw Bedrijfskleding schriftelijk dan wel per email worden bevestigd. Opdrachten tot levering van producten welke een waarde vertegenwoordigen van minder dan €1000 (excl. BTW) zullen geacht worden te zijn aanvaard door uitvoering door De Leeuw Bedrijfskleding van de opdracht.

Leveringsvoorwaarden

5.1   Opgegeven levertijden gelden slechts bij benadering. Tenzij nadrukkelijk en ondubbelzinnig anders is vermeld en/of is overeengekomen neemt De Leeuw Bedrijfskleding ten aanzien van de levertijd geen enkele verplichting op zich en geeft niet-tijdige levering de Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding noch op ontbinding van de overeenkomst.

5.2   Bij overschrijding van de levertijd is de Opdrachtgever gerechtigd bij aangetekend schrijven De Leeuw Bedrijfskleding in gebreke te stellen, waarbij aan De Leeuw Bedrijfskleding een termijn van tenminste 45 dagen dient te worden gegeven om de opdracht alsnog uit te voeren, mits geen special, maar het een voorradig product betreft. Indien De Leeuw Bedrijfskleding gedurende deze termijn niet in staat is haar verplichtingen na te komen, is de Opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst bij aangetekend schrijven te ontbinden, zonder dat De Leeuw Bedrijfskleding enige schadevergoeding aan de Opdrachtgever verschuldigd wordt.

5.3   Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, geschiedt levering van de producten met een waarde boven € 500,00 franco. De kosten van het in de overeenkomst begrepen vervoer tot de door Opdrachtgever opgegeven bestemming zijn dan voor rekening van De Leeuw Bedrijfskleding. Kosten en schaden voor De Leeuw Bedrijfskleding, voortvloeiende uit het niet in ontvangst nemen van de producten, komen voor rekening van de Opdrachtgever.

5.4   Transport van producten geschiedt af magazijn voor risico van De Leeuw Bedrijfskleding tenzij anders overeengekomen. Het risico van vervoer en de vervoerskosten komen voor rekening van de Opdrachtgever. Indien de leveringsvoorwaarden anders zijn overeengekomen is de aansprakelijkheid van De Leeuw Bedrijfskleding te allen tijde beperkt tot de dekking/vergoeding die de betreffende transportassuradeuren verstrekken.

5.5   De Leeuw Bedrijfskleding is gerechtigd te leveren in gedeelten (deelleveranties), welke afzonderlijk gefactureerd kunnen worden. De Opdrachtgever is alsdan verplicht te betalen overeenkomstig het bepaalde in artikel in artikel 7 van deze voorwaarden.

5.6   De Leeuw Bedrijfskleding behoudt zich het recht voor om bij twijfel aan de kredietwaardigheid van de Opdrachtgever of uit hoofde van andere zakelijke redenen voor eerste of verdere leveringen een vooruitbetaling of zekerheidstelling te verlangen. Indien de verlangde zekerheid niet tijdig ten behoeve van De Leeuw Bedrijfskleding wordt verschaft, is De Leeuw Bedrijfskleding bevoegd de leveringen op te schorten of te weigeren, zonder dat De Leeuw Bedrijfskleding enige schadevergoeding aan de Opdrachtgever verschuldigd wordt.

5.7   De Leeuw Bedrijfskleding levert alleen films, werktekeningen en ander lay-out materiaal terug, indien dit uitdrukkelijk bij de eerste opdracht is overeengekomen.

5.8   Bij door De Leeuw Bedrijfskleding gemaakte fouten, dienen zij in de gelegenheid gesteld te worden de fout te herstellen. Hiertoe dienen reclames binnen 5 dagen na levering der goederen gemaakt te zijn. De betreffende goederen moeten binnen 7 dagen na aflevering weer in bezit van De Leeuw Bedrijfskleding te zijn. Alleen wanneer aan deze voorwaarden is voldaan, en De Leeuw Bedrijfskleding niet tot herstel van de gemaakte fout in staat is, wordt tot vervanging van de goederen overgegaan.

Prijzen

6.1   De door De Leeuw Bedrijfskleding vrijblijvend opgegeven prijzen luiden in Nederlands geld Euro’s en zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld.

6.2   Aangeboden prijzen gelden slechts voor de aangeboden hoeveelheden en onder de vastgestelde condities.

6.3   Eventuele montage- of installatiewerkzaamheden zijn steeds voor rekening van de afnemer, tenzij vooraf anders is overeengekomen.

6.4   Indien gedurende het tijdvak, gelegen tussen de datum van de opdracht en de datum van aflevering, verhogingen of toeslagen van kracht worden op goederen welke De Leeuw Bedrijfskleding van toeleveranciers betrekt, indien prijsverhogende overheidsmaatregelen afgekondigd worden, dan wel in geval van stijging van loonkosten of grondstofprijzen is De Leeuw Bedrijfskleding gerechtigd de prijzen te berekenen, zoals deze op de dag van aflevering gelden en aldus prijsstijgingen welke na het tot stand komen van de overeenkomst ontstaan, aan de Opdrachtgever door te berekenen, zonder dat de Opdrachtgever recht heeft op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

6.5   Opgegeven prijzen vervallen met het verschijnen van nieuwe prijslijsten.

Betalingsvoorwaarden

7.1   Betaling van het factuurbedrag dient naar keuze van de De Leeuw Bedrijfskleding te geschieden contant bij aflevering of middels storting ten gunste van een door De Leeuw Bedrijfskleding aan te wijzen bankrekening binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder enig recht op korting of schuldvergelijking.

7.2   Indien betaling niet binnen 14 dagen na factuurdatum heeft plaatsgevonden, is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is De Leeuw Bedrijfskleding gerechtigd zonder enige sommatie of ingebrekestelling vanaf de vervaldag 1% per maand te berekenen, of indien hoger de wettelijke rente over het nog openstaande bedrag.  Hierbij geldt een gedeelte van een maand als gehele maand.

7.3   Alle te maken buitengerechtelijke kosten ter incassering van de vordering, waaronder begrepen de kosten van het inroepen van een rechtskundig adviseur, komen voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen ten minste 15% van het door de Opdrachtgever verschuldigde bedrag, met een minimum van €115 (zegge: honderdvijftieneuro).

Reclame

8.1   Zichtbare gebreken en/of tekortkomingen kunnen uitsluitend middels reclame geldend worden gemaakt. Reclames worden door De Leeuw Bedrijfskleding alleen dan aanvaard, indien deze bij aangetekend schrijven rechtstreeks aan De Leeuw Bedrijfskleding zijn gedaan en binnen 5 dagen na ontvangst van de producten dan wel ter beschikkingstelling van de producten in bezit van De Leeuw Bedrijfskleding zijn. Na eventuele verwerking van de producten door of vanwege de Opdrachtgever of door derden is reclame niet meer mogelijk.

Producten die op verzoek van de Opdrachtgever een bewerking hebben ondergaan d.m.v. maatwerk/borduren/bedrukken, tot stand zijn gekomen overeenkomstig de specificaties van de Opdrachtgever en/of persoonlijk van aard zijn, komen nimmer in aanmerking voor creditering. Producten die op verzoek van de Opdrachtgever een bewerking hebben ondergaan d.m.v. maatwerk/borduren/bedrukken, tot stand zijn gekomen overeenkomstig de specificaties van de Opdrachtgever en/of persoonlijk van aard zijn, kunnen niet worden geruild.

8.2   Reclames betreffende geringe, in de handel gebruikelijke, onvermijdelijke afwijkingen in kwaliteit en hoeveelheid worden niet geaccepteerd.

8.3   Reclames die betrekking hebben op specifieke kwaliteitseisen van de Opdrachtgever worden niet geaccepteerd, tenzij die eisen schriftelijk kenbaar zijn gemaakt bij het plaatsen van de order en deze schriftelijk door De Leeuw Bedrijfskleding zijn aanvaard.

8.4   Reclames over facturen dienen bij aangetekend schrijven te worden ingediend en dienen binnen 14 dagen na verzenddatum van de facturen in bezit van De Leeuw Bedrijfskleding te zijn.

8.5   Na het verstrijken van genoemde termijnen wordt de Opdrachtgever geacht de producten, respectievelijk de factuur, te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames niet meer door De Leeuw Bedrijfskleding in behandeling genomen.

8.6   Indien de reclame door De Leeuw Bedrijfskleding gegrond wordt bevonden, is De Leeuw Bedrijfskleding uitsluitend verplicht de ondeugdelijke producten binnen 45 dagen na ontvangst van de reclame te vervangen/repareren zonder dat de Opdrachtgever daarnaast enige rechten kan doen gelden op welke vergoeding dan ook.

8.7   Indienen van een reclame ontslaat de Opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichtingen ten opzichte van De Leeuw Bedrijfskleding.

Garantie

9.1   De Opdrachtgever kan slechts schriftelijk aanspraak maken op enige garantie. Een gebrek dient binnen 7 dagen na het ontstaan c.q. bemerken ervan duidelijk omschreven aan De Leeuw Bedrijfskleding schriftelijk kenbaar te worden gemaakt. Na schriftelijke toestemming van De Leeuw Bedrijfskleding, kunnen de producten die voor garantiewerk in aanmerking komen aan De Leeuw Bedrijfskleding toegezonden worden.

9.2   Gebreken in geleverde producten welke onder de garantie vallen worden, uitsluitend ter beoordeling van De Leeuw Bedrijfskleding, hetzij hersteld, dan wel door nieuwe levering vervangen, indien de gebreken naar het oordeel van De Leeuw Bedrijfskleding en/of het oordeel van de fabrikant te wijten zijn aan constructie en/of materiaalfouten waardoor de producten onbruikbaar zijn ter zake van de door de Opdrachtgever opgegeven bestemming van de producten.

9.3   Alle garantieaanspraken vervallen indien de Opdrachtgever zelf wijziging(en) in en/of reparatie(s) aan de producten (laat) verricht(en) dan wel de producten niet nauwkeurig gebruikt volgens de eventueel bijgeleverde voorschriften of op andere wijze onoordeelkundig behandelt/gebruikt en/of voor andere doeleinden gebruikt dan de daaraan gegeven oorspronkelijke bestemming.

9.4   Gebreken, ontstaan ten gevolge van onjuist gebruik, geweld van buitenaf of andere buiten onze controle liggende oorzaken, alsmede normale slijtage vallen niet onder de garantiebepalingen.

Aansprakelijkheid

10.1           Indien De Leeuw Bedrijfskleding bij de uitvoering van de overeenkomst verwijtbaar is tekortgeschoten, verplicht De Leeuw Bedrijfskleding zich voor haar rekening de directe schade als gevolg hiervan zo goed mogelijk te herstellen.

10.2           De Leeuw Bedrijfskleding is niet aansprakelijk voor gevolgschade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie, die de Opdrachtgever lijdt als gevolg van de tekortkoming van De Leeuw Bedrijfskleding.

10.3           Te allen tijde is de aansprakelijkheid van De Leeuw Bedrijfskleding, op welke wijze dan ook ontstaan, beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag van de overeenkomst waarvan de levering deel heeft uitgemaakt, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heft.

10.4           Adviezen of aanbevelingen, gegeven door of vanwege De Leeuw Bedrijfskleding, hieronder mede begrepen informatie in catalogi, brochures en advertenties, met betrekking tot de opslag, de werking, het gebruik en/of verbruik van de producten, geschiedt geheel vrijblijvend. Opvolging van de adviezen geschiedt geheel voor eigen risico van de Opdrachtgever. De Leeuw Bedrijfskleding is niet aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit hierboven vermelde adviezen en/of aanbevelingen.

10.5           De Leeuw Bedrijfskleding is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat De Leeuw Bedrijfskleding is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

10.6           In geval bij consumentenkoop strekt bovenstaande niet verder dan die, die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW. Consument opdrachtgevers komen de rechten toe zoals die in boek 7, titel 1, afdeling 1-7 BW zijn opgenomen.

Overmacht

11.1           De Leeuw Bedrijfskleding is niet aansprakelijk voor schade, in welke zin dan ook, ontstaan als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan een niet aan De Leeuw Bedrijfskleding toe te rekenen omstandigheid, die een correcte nakoming van de opdracht in de weg staat.

11.2           Onder overmacht wordt onder meer verstaan boycot, werkstaking, weersinvloeden, overheidsmaatregelen, inbeslagname of invordering door burgerlijke of militaire autoriteiten, oproer, burgeroorlog, oorlog, mobilisatie, sabotage, transportbelemmeringen, invoerbelemmeringen, technologische storingen en vertraging in de leveranties door onze toeleveranciers.

11.3           De Leeuw Bedrijfskleding behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is De Leeuw Bedrijfskleding gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

11.4           Indien De Leeuw Bedrijfskleding bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Eigendomsvoorbehoud

12.1           De geleverde producten blijven onvoorwaardelijk eigendom van De Leeuw Bedrijfskleding, totdat de Opdrachtgever al hetgeen hij op grond van de door De Leeuw Bedrijfskleding gedane leveringen aan De Leeuw Bedrijfskleding is verschuldigd, inclusief rente, schade en kosten, volledig heeft betaald.

Retentierecht

13.1           Op alle producten van of namens de Opdrachtgever die zich, ongeacht de oorzaak, onder De Leeuw Bedrijfskleding bevinden, heeft De Leeuw Bedrijfskleding het recht tot opschorting van de afgifte, zolang de Opdrachtgever niet aan al zijn verplichtingen jegens De Leeuw Bedrijfskleding heeft voldaan.

13.2           De Leeuw Bedrijfskleding is gehouden deze goederen volgens goed koopmansgebruik te beheren zonder dat de Opdrachtgever enig recht op (schade)vergoeding kan doen gelden in geval van tenietgaan, gedeeltelijk verlies en/of schade. Het risico van de goederen blijft bij de Opdrachtgever.

Verzuim van de opdrachtgever

14.1           Ingeval de Opdrachtgever niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting uit de overeenkomst voortvloeiende, hieronder mede begrepen haar betalingsverplichting, alsmede indien zij surseance van betaling vraagt, zij in staat van faillissement wordt verklaard, of zij tot liquidatie van haar zaken besluit, is De Leeuw Bedrijfskleding gerechtigd de op dat tijdstip bestaande overeenkomsten zonder enige ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zonder dat zij tot enige schadevergoeding gebonden is, nog niet opeisbare vorderingen als ineens opeisbaar te beschouwen en de niet betaalde goederen terug te vorderen, onverminderd haar recht op schadevergoeding.

14.2           De Opdrachtgever verbindt zich in dit geval de producten in de oorspronkelijke staat of in de originele door De Leeuw Bedrijfskleding geleverde fabrieksverpakking zonder enige aantekeningen op deze fabrieksverpakking en/of op de productetiketten op eerste aanvraag terug te geven en ter zake alle gewenste medewerking te verlenen zoals het verschaffen van toegang tot opslagruimte en dergelijke.

Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten met De Leeuw Bedrijfskleding is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

Krabbendijke
dhr. P.B. de Leeuw & mevr. M.P.J. Neels- de Leeuw